@gianlucagiarrizzo

© 2019 Gianluca Giarrizzo

 

Breath
2015. Box elder and concrete base. 24x8x8"