Tra Gli Altri
2018. Marble. 20x13x8"

© 2020 Gianluca Giarrizzo