Discesa della Vita 
2017. Alabaster, concrete base. 19 x 9.5 x .8.5"

© 2020 Gianluca Giarrizzo